Utbildningsplanen 2021


Utbildningsplan
Lekarbete
en specialpedagogisk insats
Utbildning till lekarbetspedagog läsåret 2021
Utbildare
Margaretha Larsson
Lisbeth Ottosson


Utbildningsplan
Föreningen lekarbetspedagogik utbildar lekarbetspedagoger.
Utbildningen är ettårig, ges på distans och startar med två gemensamma teoridagar. Därefter följer litteraturstudier och praktiskt arbete, innan utbildningen avslutas under två gemensamma dagar med teoretisk och praktisk redovisning. I de fall din arbetsgivare har beställt utbildningen håller vi till på din hemmaplan, i annat fall på Hotell Park Inn by Radisson i Solna.
Inledning och bakgrund
Lekarbete är en specialpedagogisk insats som har funnits sedan 1977. Lekarbete var då en del i speciallärarutbildningen vid Umeå universitet. Lekarbete utarbetades av lektor Kerstin Gildebrand, med från start var också lektor Gunhild Westman. Utbildning i lekarbetspedagogik har funnits som valbar kurs vid Umeå universitet, Uppsala universitet, Lärarhögskolan i Stockholm och på Malmö universitet. Utbildningen har också under åren köpts in av kommuner som uppdragsutbildning. Föreningen för lekarbetspedagogik (lekarbete.nu) startade år 1987 och sedan 2011 genomförs utbildningen i föreningens regi.
Utbildningsledare
Margaretha Larsson är utbildad förskollärare, specialpedagog och handledare med många års erfarenhet som handledare till personal i förskola, skola och andra verksamheter. Margaretha har arbetat med lekarbete sedan början av 1990-talet och har funnits med som utbildare sedan föreningen startade utbildningen år 2011. Margaretha är vice ordförande i styrelsen för föreningen lekarbetspedagogik.
Lisbeth Ottosson är utbildad förskollärare och specialpedagog med mångårig och bred erfarenhet av arbete inom förskolan. Lisbeth har magisterexamen i specialpedagogik. Hon är verksam som universitetsadjunkt vid Mälardalens högskola och inom förskolan med kompetensutveckling och handledning till förskollärare. Lisbeth är ledamot i styrelsen för föreningen lekarbetspedagogik.
Utbildningsinformation
Teoretisk del
Före utbildningsstart ska deltagarna ha läst Ellneby, Y. (2019). Den livsviktiga leken. Stockholm: Natur & Kultur och Kay Karlsson (2012). Anknytning – om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn.
Övrig litteratur se bilaga 1. Litteraturen redovisas skriftligt (se bilaga 5).
Praktisk del
Deltagarna ska vid utbildningens slut ha genomfört tio lekarbeten under handledning av en erfaren lekarbetspedagog (se bilaga 5).
Lärandemål – Kunskap om forskning som visar lekens betydelse för att förstå såväl egna som andras känslor och intentioner.

 • Förståelse för lekens funktion
 • Kunskap om barns lekutveckling och lekens koder
 • Förståelse för de olika anknytningsmönstren och hur de påverkar barns beteende
  2 (3)
 • Insikt om skillnad i beröm och bekräftelse samt dess konsekvenser för barnet – Lekarbetspedagogiskt förhållningsätt i praktiken
 • Förmåga att bygga en lekmiljö som stöder de pedagogiska målen.
  Behörighet
  Behörig till utbildningen är den som har högskoleutbildning; förskollärare, grundskollärare, fritidspedagog, specialpedagog, speciallärare, socialpedagog, socionom, beteendevetare eller annan adekvat utbildning.
  Tid och lokal
  Meddelas i god tid före kursstart.
  Bilagor
  Nedanstående bilagor tillhandahålls via e-post före första utbildningstillfället. Litteraturlistan finns också på hemsidan.
 1. Litteraturlista
 2. Materiallista
 3. Lekmönster
 4. Sammanfattning av lekarbete
 5. 5. Handledning och redovisningar