Målet för föreningen är att

– sprida kunskap om lekens funktion i barns och elevers lärande och utveckling

– värna om metoden och dess stringens samt stödja lekarbetspedagoger i deras arbete

– ordna kompetensutveckling för medlemmarna

– verka för utbildning av lekarbetspedagoger

– verka för att lekarbetspedagoger och andra intresserade blir medlemmar i föreningen

– inventera och uppmärksamma aktuell litteratur och forskning

– aktivt medverka till att utvärdering och dokumentation av lekarbete kommer till stånd på olika nivåer och på olika sätt

– verka för inflytande i frågor om lekarbetspedagogikens betydelse för barns utveckling

– sprida information om metoden lekarbete

Lekarbetsföreningen har idag ca 150 medlemmar.

Bli medlem och stöd föreningens arbete genom att sätta in medlemsavgiften 150 kr på postgiro 41 73 65–4.