Litteratur på utbildningen 2018/19

Litteratur i lekarbetsutbildning

Läses före utbildningens start
Karlsson, K. (2010) Anknytning – om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn. Stockholm: Gothia Förlag.

Läses innan den praktiska delen i utbildningen
Gärdenfors, P. (2010) Lusten att förstå – om lärande på människans villkor. Stockholm: Natur & Kultur. Läs kap. 6 Lekens roll för lärande. (20 s.)

Knutsdotter Olofsson, B. Larsén, M. (Red) (2017) Den fria lekens pedagogik Teori och praktik om fantasileken. Stockholm: Liber AB.

Strandberg, L. (2017) Vygotskij i praktiken – bland plugghästar och fusklappar. Studentlitteratur: Lund. Läs kap. Lekens metoder som utvecklingszoner. (10 s.)

Läses under utbildningens gång
Wallroth, P. (2015) Mentaliseringsboken. Stockholm: Karneval förlag.

Jensen, M. (Red) (2009) Leka för att lära. Lund: Studentlitteratur. Läs Kapitel 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11 och 12. (100 s.)

Läs en av följande valbar litteratur om barn och trauma inför avslutningen i maj 2019
Cleve, E. (2011) Hur länge ska hon vara död? Stockholm: Natur & Kultur.

Cleve, E. (2002) En stor och en liten är borta. Kristerapi med en tvåårig pojke. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Dyregrov, A. (2010) Barn och trauma. Lund: Studentlitteratur.

Läs en av följande valbar litteratur om uppväxtvillkor och bemötande inför avslutningen i maj 2019              
Alakoski, S. (2007) E-bok (2012) Svinalängorna. Stockholm: Bonniers förlag. Eller se filmen.

Björklund, L. (2003) Modet att ingenting göra. Örebro: Libris förlag.

Elmeroth, E. & Häge, J. (2016) Flyktens barn – medkänsla, migration och mänskliga rättigheter. Lund: Studentlitteratur.

Johansson, I. (2012) En annorlunda barndom. Stockholm: Forum.

Övrig litteratur som refereras till under föreläsningar m.m.                                              
Broberg, A. Broberg, M. Hagström, B. (2012) Anknytning i förskolan. Vikten av trygghet för lek och lärande. Stockholm: Natur & Kultur

Hart, S. & Schwartz, R. (2010) Från interaktion till relation. Stockholm: Liber.

Killén, K. (2014) Förebyggande arbete i förskolan Samspel och anknytning. Lund: Studentlitteratur.

Lutz, K. (2013) Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola – möte med det som inte anses lagom. Stockholm: Liber AB.

Øksnes, M. och Sundsdal, E. (2017). Leklust i förskolan – Främja lekens egenvärde. Stockholm: Gothia.

Smidt, S. (2013) Vygotskij och de små barnens lärande. Lund: Studentlitteratur