Litteratur på utbildningen 2021

Läses före utbildningens start
Litteraturlista
-Ellneby, Y. (2019). Den livsviktiga leken. Stockholm: Natur & Kultur.
-Karlsson, K. (2013). Anknytning – om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn. Stockholm: Gothia Förlag. (144 sid.)
Läses innan den praktiska delen i utbildningen
-Gärdenfors, P. (2010). Lusten att förstå – om lärande på människans villkor. Stockholm: Natur & Kultur. Läs kap. 6 Lekens roll för lärande. (20 sid.)
-Knutsdotter Olofsson, B. Larsén, M. (Red) (2017). Den fria lekens pedagogik Teori och praktik om fantasileken. Stockholm: Liber AB. (235 sid.)
-Strandberg, L. (2017). Vygotskij i praktiken – bland tar och fusklappar. Lund: Studentlitteratur. Läs kap. Lekens metoder som utvecklingszoner. (10 sid.)
Läses under utbildningens gång
-Wallroth, P. (2015). Mentaliseringsboken. Stockholm: Karneval förlag.
-Jensen, M. (Red) (2009). Leka för att lära. Lund: Studentlitteratur. Läs Kapitel 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11 och 12. (130 sid.)
Läs en av följande valbar litteratur om barn och trauma inför avslut i maj 2020
-Cleve, E, (2011). Hur länge ska hon vara död? Stockholm: Natur & Kultur. (210 sid.)
-Cleve ,E. (2002). En stor och en liten är borta. Kristerapi med en tvåårig pojke. Stockholm: Dejavu publicering. (225 sid.)
-Wahlström & Widstrand. Dyregrov, A. (2010). Barn och trauma. Lund: Studentlitteratur. (248 sid.)
Läs en av följande valbar litteratur om uppväxtvillkor och bemötande inför avslut i maj 2020 -Alakoski, S. (2007). E-bok (2012). Svinalängorna. Stockholm: Bonniers förlag. Läs boken eller se filmen. (260 sid.)
-Björklund, L. (2003). Modet att ingenting göra. Örebro: Libris förlag. (110 sid.)
-Elmeroth, E. & Häge, J. (2016). Flyktens barn – medkänsla, migration och mänskliga rättigheter. Lund: Studentlitteratur. (139 sid.)
-Johansson, I. (2012). En annorlunda barndom. Stockholm: Forum. (379 sid.)
Övrig litteratur som refereras till under föreläsningar.
-Broberg, A., Broberg, M., Hagström, B. (2012). Anknytning i förskolan. Vikten av trygghet för lek och lärande. Stockholm: Natur & Kultur.
-Hart, S. & Schwartz, R. (2010). Från interaktion till relation. Stockholm: Liber.
-Killén, K. (2014). Förebyggande arbete i förskolan Samspel och anknytning. Lund: Studentlitteratur.
-Lutz, K. (2013). Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola – möte med det som inte anses lagom. Stockholm: Liber AB.
-Øksnes, M. och Sundsdal, E. (2017). Leklust i förskolan – Främja lekens egenvärde. Stockholm: Gothia.
-Smidt, S. (2013). Vygotskij och de små barnens lärande. Lund: Studentlitteratur.