Kongressen 2015

Föreningens kongress 2015 hölls på hotell Quality Hotel Winn i Haninge.

Kongressen inleddes med en föreläsning av föreningens ordförande, Gunhild Westman. Rubriken var: Varför är leken så viktig? Gunhild utgick från nya forskningsresultat om hjärnans utveckling hos barn och unga och beskrev hur utvecklingen påverkas av både arv och miljö. Det gäller att omgivningen svarar med rätt stimulans i rätt tid för att funktioner eller förmågor ska utvecklas och bli permanenta. Det gäller bl a förmågan att låtsas leka.

Gunhild talade även om spegelneuroner, som är utvecklade vid födelsen, och medför att barnet kan härma det, som en betydelsefull vuxen gör och då även förstå vad avsikten med rörelsen är känslomässigt. Det ser vi i små barns härma lekar och låtsas lekar. – Lekandet har positiv inverkan på hjärnans utveckling och på barns utveckling av tänkande och språk.

Barn lär sig följa regler i låtsasleken och utvecklar sin föreställningsförmåga, vilken är väsentlig för bl a all utbildning.

Föreläsningen var mycket uppskattad enligt utvärderingarna.

Lekträning och lekarbete i grundsärskolan. Om barn som behöver aktivt vuxenstöd för att komma igång med att leka, föreläste Kristina Ramstedt om. Hon är förskollärare i Linköping och handledare i föreningens lekarbetsutbildning.

Kristina har lekarbete med barn i grundsärskolan. En del barn är inte mogna för lekarbete, när de börjar hos Kristina. De har inte ännu utvecklat förmågan att låtsas leka. Då börjar Kristina med lekträning: Gömma-lekar är omtyckta. Gräva ner saker i sanden och den andre får leta efter dem, är en variant. Den andra är att barnet gömmer sig och Kristina får leta. Alternativt att barnet letar. Det blir samtidigt en introduktion i låtsaslek, för den som gömt sig syns ändå i det lilla rummet. En del barn väljer det skapande materialet, de målar eller arbetar med lera.

Skärmavbild 2015-10-12 kl. 18.16.55

Kristina visade bild på en lång mörkgrå och en lång grön orm, som en pojke hade gjort i lera. Ormarna skadade sig och var hos doktorn för att få hjälp. En elefant hade fått plåster på sin snabel.

För de äldre barnen, som kan låtsas leka, blir det lekarbete, där lekarbetspedagogen ibland blir inbjuden i leken. Vi såg bild på en sträng lärare, som hytte med fingret och, som Kristina berättade, kom med hånfulla kommentarer, när hon som elev inte klarade uppgifterna.

Kristinas föreläsning fick mycket bra kritik i utvärderingarna.

Föreläsningen: Lekarbete som stöd för barns identitetsutveckling av Lisbeth Ottosson måste ställas in, då föreläsaren blivit sjuk. Gunhilds och Kristinas föreläsningar förlängdes. En rast flyttades och förlängdes med tio minuter, så kongressdeltagarna kunde gå ut och titta på den märkliga solförmörkelsen, som inträffade 10.55 – 11.00 fredagen 20 mars 2015 , d v s under vår kongress i Haninge.

Efter lunch föreläste Anna Sylvén Björnör, leg psykolog och leg psykoterapeut, Stockholm, om mentaliseringens betydelse för små barns lek och utveckling. Mentalisering står för att barn börjar förstå hur andra människor tänker och inser att alla inte tänker på samma sätt som barnet självt.

Anna Sylvén fokuserade på mentaliseringen i förskolan och skolan och beskrev lärarnas betydelse för barnens mentaliserings process. Hon talade om att vara tydlig och ärlig i sina reaktioner på barnets beteende och inte låta ovidkommande affekter störa. Anna gav flera konkreta och bra exempel på situationer från skolan. Hon menade att ibland är det berättigat att be barnet om ursäkt och förklara att det blivit en missuppfattning och varför reaktionen från läraren blev som den blev.

Hennes föreläsning var också mycket uppskattad av alla.

Så blev det eftermiddagskaffe och därefter samtal i grupper med 5-6 deltagare i varje grupp och med erfarna lekarbetspedagoger som gruppledare. Samtalen handlade till viss del om dagens föreläsningar men framförallt om lekarbete. Gruppdeltagarna lyfte fram egna erfarenheter, som man ville samtala om med andra lekarbetspedagoger, och ville samtidigt höra om andras erfarenheter och förslag.

Många deltagare anser att gruppsamtalen blir kongressens höjdpunkt och att de ger den mest värdefulla kunskapen att ta med hem.

Ordföranden Gunhild Westman avslutade kongressen. Hon tackade alla för deras medverkan och önskade alla välkomna tillbaka till nästa års kongress!