Arkiv för Specialpedagogisk insats

Lekarbete – en evidensbaserad metod för barn och elever i behov av särskilt stöd

Vad står evidensbaserad för? ”Evidensrörelsen strävar efter att lärares och rektorers praktik så långt som möjligt bör baseras på den mest tillförlitliga kunskap som för tillfället finns.” ”Det här har forskningen sett är gynnsamt, det här har vi sett fungerar.” ”Samtidigt gäller skollagens krav på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” Skolverket i PM 120212 1. […]

Läs mer

Specialpedagogisk insats

Lekarbete – en specialpedagogisk insats Lekarbete ger uttryck för en positiv och dynamisk människosyn. Det är en specialpedagogisk insats i förskola, skola och i andra verksamheter. Gå vidare till –

Läs mer

Erbjud barnen lekarbete!

Erbjud barnen lekarbete PDF

Läs mer

Läs mer

Lekarbete i olika verksamheter

Lekarbete i olika verksamheter Grunden för lekarbetspedagogik Leken har stor betydelse för barns lärande och utveckling. Det är styrkt i forskning och beprövad erfarenhet av Catherine Garvey, Daniel Stern, Donald Winnicott, Lev Vygotskij med flera. Lekarbete i olika verksamheter

Läs mer

Lekarbetet hade sin början 1976

Utbildning i lekarbetspedagogik hade sin början år 1976 Lekarbete är en specialpedagogisk insats, som utvecklades vid Umeå Universitet , speciallärarutbildningen med början 1976. Initiativtagare var universitetslektorn i pedagogik Kerstin Gildebrand. Lekarbetet hade sin början 1976

Läs mer