Arkiv för Specialpedagogisk insats

Lekarbete – en evidensbaserad metod för barn och elever i behov av särskilt stöd

Vad står evidensbaserad för? ”Evidensrörelsen strävar efter att lärares och rektorers praktik så långt som möjligt bör baseras på den mest tillförlitliga kunskap som för tillfället finns.” ”Det här har forskningen sett är gynnsamt, det här har vi sett fungerar.” ”Samtidigt gäller skollagens krav på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” Skolverket i PM 120212 1. […]

Läs mer

Specialpedagogisk insats

Lekarbetspedagogiken ger uttryck för en positiv och dynamisk människosyn. Det är en pedagogisk insats i förskola, skola och i andra verksamheter för barn och elever i behov av särskilt stöd. Här kan barn: – utveckla sin förmåga att leka – utveckla social kompetens – stärka självkänslan – utveckla språklig kompetens – skapa mening och struktur […]

Läs mer

Erbjud barnen lekarbete!

I lekarbete uppmärksammas barnens kompetens och resurser. Lekarbetet upplevs meningsfullt och har en positiv inverkan på barnet. Det är en barnvänlig metod att möta barn på. Barnet är aktivt, kompetent och har medfödda resurser och inre utvecklingskrafter. Människans förmåga att leka är en grunden för utveckling.

Läs mer

Information om lekarbete på arabiska

Många lekarbetspedagoger har lekarbete med barn med annat modersmål än svenska. Föreningen har översatt en kort beskrivning av lekarbete och av lekens betydelse för barns utveckling och lärande till arabiska. Den är tänkt som information till föräldrar. Medlemmar kan beställa den och den motsvarande svenska texten från Margaretha Larsson margaretha@lekarbete.nu eller skriva ut den själv […]

Läs mer

Lekarbete i olika verksamheter

Grunden för lekarbetspedagogik Leken har stor betydelse för barns lärande och utveckling. Det är styrkt i forskning och beprövad erfarenhet av Catherine Garvey, Daniel Stern, Donald Winnicott, Lev Vygotskij med flera. En del barn behöver stöd av en vuxen under en period för att kunna utnyttja leken för lärande och utveckling. Syfte Syftet med att […]

Läs mer

Lekarbetet hade sin början 1976

Lekarbete är benämningen på en metod, som utvecklades vid speciallärarutbildningen vid Umeå Universitet med början 1976. Initiativtagare var universitetslektorn i pedagogik Kerstin Gildebrand. Syftet var att ta till vara barnets förmåga att koncentrera sig i självvald lek och skapande verksamhet. Metoden var tänkt som stöd för elever med svårigheter att koncentrera sig i skolarbetet. Benämningen […]

Läs mer