Litteratur på utbildningen 2017/18

Läses före utbildningens start
Karlsson, K. (2010). Anknytning – om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn. Stockholm: Gothia Förlag.
Tähkäaho, T. (2005). Utvärdering av lekarbete i Haninge kommun. Stockholm: LHS Institutionen för individ omvärld och lärande. Läs historikdelen, metodbeskrivningen s. 3-7 och diskussionen s. 62-77.

Läses innan den praktiska delen i utbildningen
Gärdenfors, P. (2010). Lusten att förstå – om lärande på människans villkor. Stockholm: Natur & Kultur. Läs kap. 6 Lekens roll för lärande. (20 sidor)
Knutsdotter Olofsson, B. (2003). I lekens värld. Stockholm: Liber AB.
Strandberg, L. (2009). Vygotskij i praktiken – bland plugghästar och fusklappar. Studentlitteratur: Lund. Läs kap. Lekens metoder som utvecklingszoner. (10 sidor)

Läses under utbildningens gång
Jensen, M. (Red) (2009). Leka för att lära. Lund: Studentlitteratur. Läs Kapitel 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11 och 12. (100 sidor)

Läs en av följande valbar litteratur om barn och trauma inför avslut i maj 2018
Cleve, E, (2011). Hur länge ska hon vara död? Stockholm: Natur & Kultur.
Cleve ,E. (2002). En stor och en liten är borta. Kristerapi med en tvåårig pojke. Stockholm: Wahlström & Widstrand.
Dyregrov, A. (2010). Barn och trauma. Lund: Studentlitteratur.

Läs en av följande valbar litteratur om uppväxtvillkor och bemötande inför avslut i maj 2018
Alakoski, S. (2007). E-bok (2012). Svinalängorna. Stockholm: Bonniers förlag. Eller se filmen.
Björklund, L. (2003). Modet att ingenting göra. Örebro: Libris förlag.
Elmeroth, E. & Häge, J. (2016). Flyktens barn – medkänsla, migration och mänskliga rättigheter. Lund: Studentlitteratur.
Johansson, I. (2012). En annorlunda barndom. Stockholm: Forum.