Litteratur på utbildningen

Läses före utbildningens start
Karlsson, K. (2010). Anknytning – om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn. Stockholm: Gothia Förlag.
Tähkäaho, T. (2005). Utvärdering av lekarbete i Haninge kommun. Stockholm: LHS Institutionen för individ omvärld och lärande. Läs historikdelen, metodbeskrivningen s. 3-7 och diskussionen s. 62-77.

Läses innan den praktiska delen i utbildningen
Gärdenfors, P. (2010). Lusten att förstå – om lärande på människans villkor. Stockholm: Natur & Kultur. Läs kap. 6 Lekens roll för lärande. (20 sidor)
Knutsdotter Olofsson, B. (2003). I lekens värld. Stockholm: Liber AB.
Strandberg, L. (2009). Vygotskij i praktiken – bland plugghästar och fusklappar. Studentlitteratur: Lund. Läs kap. Lekens metoder som utvecklingszoner. (10 sidor)

Läses under utbildningens gång
Jensen, M. (Red) (2009). Leka för att lära. Lund: Studentlitteratur. Läs Kapitel 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11 och 12. (100 sidor)

Läs en av följande valbar litteratur om barn och trauma inför avslut på våren
Cleve, E, (2011). Hur länge ska hon vara död? Stockholm: Natur & Kultur.
Cleve ,E. (2002). En stor och en liten är borta. Kristerapi med en tvåårig pojke. Stockholm: Wahlström & Widstrand.
Dyregrov, A. (2010). Barn och trauma. Lund: Studentlitteratur.

Läs en av följande valbar litteratur om uppväxtvillkor och bemötande inför avslut på våren
Alakoski, S. (2007). E-bok (2012). Svinalängorna. Stockholm: Bonniers förlag. Eller se filmen.
Björklund, L. (2003). Modet att ingenting göra. Örebro: Libris förlag.
Elmeroth, E. & Häge, J. (2016). Flyktens barn – medkänsla, migration och mänskliga rättigheter. Lund: Studentlitteratur.
Johansson, I. (2012). En annorlunda barndom. Stockholm: Forum.